Multi-LED Light Meter (TENMARS)

Model TM-209M

เครื่องวัดปริมาณแสง ใช้สำหรับวัดในบ้าน โรงงาน ต่างๆ

เพื่อวางแผนการติดตั้งหลอดไฟ หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง